مدیریت استراتژیک
اهداف دوره

وراي هر يك از اعمال و رفتارهاي يك انسان، فكر و انديشه اي نهفته است، به عبارت ديگر، هر انساني قبل از هر كاري در مورد آن پردازش ذهني مي‏ كند. سازمان‏ها نيز از نظر فكركردن همانند انسان‏ها هستند و مديريت استراتژيك، فكر و انديشه‏ ي آن‏هاست، يعني سازمان‏ها براي انجام فعاليت‏هاي خود بايد در مورد درست بودن آن فكر كنند و اين كار برعهده‏ي مديريت استراتژيك است.

هر يك از مدل‏هاي ارائه شده در مديريت استراتژيك در واقع نوعي روش منظم و سيستماتيك در مورد اين فكركردن است. روش علمي و منظم فكركردن در مورد فعاليت‏هاي سازمان در قالب مدل‏هاي مديريت استراتژيك مطرح مي‏گردد.

اكثر مدل‏هاي مطرح شده توسط صاحب‏نظران مديريت استراتژيك، در اين نكته مشتركند كه مديريت استراتژيك داراي سه مرحله اصلي است:

 • برنامه ريزي
 • اجرا 
 • كنترل استراتژي‏ها

اين سه مرحله سه بخش به هم وابسته‏ي الگوي جامع مديريت استراتژيك هستند. هيچ كدام بدون ديگري مؤثر نيستند، بلكه تركيب آن‏ها موجب اثر بخشي و هم افزايي خواهد شد. در مرحله‏ برنامه ‏ريزي، استراتژي‏ ها و جهت‏ گيري‏ هاي مناسب انتخاب شده و سپس در مراحل بعدي، اجرا و كنترل مي شوند.

از دانشجویان در درس برنامه ‏ریزی استراتژیک برای مدیران انتظار می‏رود که پس از گذراندن این درس توانمندی ‏های زیر را کسب نمایند:

1. درک مفاهیم زیر بنایی مدیریت استراتژیک و نگرش استراتژیک
2. توانمندی تدوین مقصد استراتژيك سازمان
3. انجام تحلیل محیط داخلی سازمان
4. انجام تجزیه و تحلیل محیط خارجی سازمان
5. آشنایی با انواع استراتژی های سازمانی
6. توانمندی در ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها و انتخاب استراتژی های برتر

مخاطبين دوره
 • معاونین و مدیران تمامی سطوح سازمانی (ارشد؛ میانی؛ عملیاتی)

 • کارشناسان مرتبط با موضوع مدیریت استراتژیک و نیز برنامه ریزی سازمانی

 • صاحبان کسب و کار/ کارآفرینان

ويژگی های دوره
 • این درس، در 12 جلسه (12هفته) در قالب محتوای تولید شده در پرتال درس ارایه می شود.

 • اجزای الگوی مدیریت استراتژیک هم به صورت علمی و هم به صورت ارایه مثال؛ در طول دوره تدریس می شود.

 • 2جلسه حضوری (ابتدا و انتهای دوره) و 2 جلسه کلاس مجازی در طول دوره به صورت تکمیلی برگزار می شود.

سرفصل جلسات

مفهوم مدیریت استراتژیک و تفاوت آن با مدیریت عملیات

 • مفهوم مدیریت تغییر
 • عناصر تشکیل دهنده سازمان
 • وظایف مدیریت
 • تعریف جامع مدیریت
 • مفهوم مدیریت استراتژیک
 • تفاوت مدیریت استراتژیک با مدیریت عملیات

الگوی مدیریت استراتژیک

 • اجزای الگوی مدیریت استراتژیک
 •  مراحل چارچوب جامع تدوین استراتژی‏ها
 •  معرفی رایج ترین نرم افزارهای مدیریت استراتژیک

تدوین مقصد استراتژیک سازمان

 • مفهوم عبارت « ورای زمان و مکان»
 • رویکرد تدوین مقصد استراتژیک از طریق بررسی اجزای تشکیل دهنده
 • تشریح مفهوم هر یک از اجزای تشکیل دهنده مقصد استراتژیک
 • مفهوم بیانیه مقصد استراتژیک
 • فرایند تهیه مقصد استراتژیک
 • توضیح گام های فرایند تهیه مقصد استراتژیک

تجزیه و تحلیل محیط خارجی سازمان

 •  مفهوم محیط خارجی سازمان
 •  ماهیت بررسی عوامل خارجی سازمان
 •  مراحل تحلیل محیط خارجی سازمان
 •  نحوه لایه بندی کردن محیط خارجی سازمان
 • مفهوم انواع محیط های خارجی سازمان
 • تشریح الگوی تجزیه و تحلیل PEST
 • تشریح الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر

ادامه تجزیه و تحلیل محیط خارجی سازمان

 •  نحوه تعیین ضریب اهمیت نسبی (وزن) هرعامل در تحلیل محیط خارجی
 •  نحوه تعیین فرصت یا تهدید بودن و رتبه هر عامل
 •  نحوه تعیین امتیاز (نمره) هر عامل
 •  نحوه تشکیل ماتریسEFE
 •  نحوه تفسیر نمره EFE
 •  توضیح قاعده لوزی در تحلیل محیط خارجی

تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان

 •  مفهوم محیط داخلی و ماهیت و مزیت تحلیل آن
 •  مراحل تحلیل محیط داخلی سازمان
 •  رویکردهای لایه بندی کردن محیط داخلی
 •  چگونگی استفاده از رویکرد واحدهای کارکردی برای لایه‏ بندی کردن محیط داخلی
 •  تشریح وظایف واحدهای زیر برای شناسایی عوامل موثر داخلی در واحدها

ادامه تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان

 •  بررسی واحدهای سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی برای شناسایی عوامل موثر داخلی در این واحدها
 •  يكپارچگي استراتژي و فرهنگ سازماني
 •  نحوه تعیین ضریب اهمیت نسبی (وزن) هرعامل در تحلیل محیط داخل
 •  نحوه تعیین قوت یا ضعف بودن و رتبه هر عامل داخلی
 •  نحوه تعیین امتیاز (نمره) هر عامل داخلی
 •  نحوه تشکیل ماتریس بررسی عوامل داخلی (IFE)
 •  نحوه تفسیر نمره IFE

شناسایی و استخراج استراتژی‏ها

 • استفاده از ماتریس SWOT (TOWS) در استخراج استراتژی‏های ممکن (قابل قبول و قابل اجرا)
 • تشریح سطوح (زنجیره‏ی ) استراتژی های سازمانی و رابطه بین آن‏ها
 •  دسته بندی استراتژی های کلی سازمانی
 •  دسته بندی انواع استراتژی‏های هدایتی سازمانی
 •  تشریح مفهوم انواع استراتژی‏های یکپارچگی (انسجام)

انواع استراتژی های سطح سازمانی

 •  آشنایی با مفهوم انواع استراتژی‏های رشد متمرکز
 •  آشنایی با مفهوم انواع استراتژی‏های رشد از طریق متنوع سازی

ادامه انواع استراتژی های سطح سازمانی

 • آشنایی با مفهوم انواع استراتژی های ثبات
 • آشنایی با مفهوم انواع استراتژی‏های کاهش و احیاء

تعیین موقعیت استراتژیک

 •  مفهوم موقعیت استراتژیک
 •  انواع روش‏های تعیین موقعیت استراتژیک
 •  استفاده از ماتریس داخلی/خارجی در تعیین موقعیت استراتژیک

مرحله تصمیم گیری استراتژیک

 •  نحوه انتخاب استراتژی های برتر (جذاب یا مناسب)
 •  مراحل تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی جهت ارزیابی و اولویت بندی استراتژی‏های برتر (جذاب یا مناسب)
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید