دکتر حمیدرضا رضوانی

دکتر حمیدرضا رضوانی

کارشناسی:

مدیریت صنعتی؛ دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد:

مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه تهران

دکترا:

مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد مقالات علمی پژوهشی:17
تعداد مقالات علمی ترویجی:11
تعداد مقالات کنفرانسی:61
تعداد کتب  تألیفی:9
تعداد کتب ترجمه ای:3
تعداد راهنمایی پایان نامه:40

وب سایت: www.drrezvani.blogfa.com

ديگر دروس مدرس

درباره مدرس

حوزه تخصصی ایشان مدیریت استراتژیک؛مدیریت مارکتینگ؛ مدیریت فروش می باشد. در این حوزه ها تاکنون بیش از 16سال سابقه اجرایی در شرکت هایی بزرگ کشور همچون کاله؛ نوسازی صنایع ایران؛یک ویک؛ صباح؛ویتانا دارند و نیز فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی در دانشگاه های تهران؛ علامه طباطبایی؛ مهرالبرز تهران؛ مازندران و آزاد اسلامی دارند.

سوابق اجرایی

معاونت بازاریابی کاله
معاونت مارکتینگ گروه صنعتی صباح
معاونت مارکتینگ گروه صنعتی ویتانا
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذای خانه سازی ایران
مشاور مدیرعامل شرکت دوشه آمل
ناظر پروژه های شرکت نوسازی صنایع ایران در حوزه های مدیریت استراتژیک و بازاریابی
سرپرست تحقیقات بازار شرکت دشت مرغاب(یک و یک)
مشاور تحقیقات بازار شرکت بیمه ایران خودرو
مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه مهرالبرز تهران
مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی در دانشگاه مازندران
مدیر گروه آموزشی مدیریت اجرایی در دانشگاه مازندران
مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی در دانشگاه مهرالبرزتهران

سوابق آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه مهرالبرز تهران از 1392
استاد مدعو دانشگاه تهران، از 1392
ارزیاب کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران از 1397
داور جشنواره تبلیغات ایران از 1394 تاکنون
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران از 1386 تا 1392
استاد مدعو دانشگاه علامه‌طباطبایی ار 1382 تا 1386
استاد مدعو دانشگاه شمال از 1386 تا 1391
استاد مدعو دانشگاه راه دانش بابل از 1384 تا 1390
استاد مدعو دانشگاه های آزاد آمل و بابل 1383تا1392.
استاد دوره‌های آموزشی مدیریتی در انستیتو بانکداران خاورمیانه؛ پژوهشکده مدیریت سما؛ موسسه مطالعات و تحقیقات مبین؛ موسسه تحقیقات صنعتی ایران؛ موسسه ماهان

مهمترین سوابق پژوهشی

تألیف کتاب «چگونه یک فروشنده موفق شویم »؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ سوم1398 .
تألیف کتاب «برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی»؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ هفتم، تابستان 1397.
تألیف کتاب «توانمندسازی روان شناختی و کارآفرینی درون سازمانی »؛ انتشارات آفتاب گیتی؛ تهران؛ چاپ اول پاییز 1397
تألیف کتاب «راهنمای برندسازی »؛ انتشارات ندای کارآفرین؛تهران؛ چاپ اول پاییز 1396.
تألیف کتاب «مهارت های عمومی کارکنان »؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ اول پاییز 1395.
ترجمه کتاب « مبانی مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛ تهران؛ چاپ ششم، پاییز1395.
تألیف کتاب «روش تحقیق در مدیریت »؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ چهارم؛ تابستان 1394.
ترجمه کتاب « چهار هوش کسب وکار»؛ انتشارات براتی؛ تهران؛ چاپ اول زمستان 1394.
تألیف کتاب «استراتژی بازاریابی »؛ انتشارات پژوهشکده مدیریت سما؛ تهران؛ چاپ اول 1392.
تألیف کتاب «مدیریت کارکنان فروش »؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ اول 1392.
ترجمه کتاب « بازاریابی»؛ انتشارات مهربان؛ تهران؛ چاپ دوم 1390.
تألیف کتاب «استراتژی بازاریابی»؛ انتشارات انیستیتو ایز ایران؛ تهران؛ چاپ اول1387.

مهمترین دستاورد های علمی

«ارائه الگویی برای گونه شناسی استراتژی های محصول در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران »؛ فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره 22(شماره پیاپی55)؛ تابستان 1394.
« شناسایی عوامل موثر بر تمایل صادرکنندگان صنایع غذایی به کنترل فعالیت های بین المللی در بازارهای خارجی (مورد مطالعه: صادرکنندگان صنایع غذایی در استان مازندران) »؛ فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه؛شماره86؛ 1392.
«بررسی مهم ترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی »؛ فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان؛ سال سوم؛ شماره سوم(شماره پیاپی10)؛ پاییز1392.
«رابطه مدل کسب و کار و راهبرد محصول در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران »؛ دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق؛ شماره 14؛ پاییز و زمستان 1392.
«تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی »؛ دو فصلنامه علمی-پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد؛ سال چهارم؛ شماره7؛ بهار و تابستان1391.
«شناسایی و دسته¬بندی ویژگی های سیستم آموزش الکترونیکی براساس مدل کانو در دانشگاه های مجازی کشور»؛ فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره 5؛ شماره3؛ پاییز1391.
« ارائه الگویی برای گونه شناسی مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران»؛ فصلنامه علمی-پژوهشی علوم مدیریت ایران (www.iams.ir)سال ششم ،شماره23، پاییز 1390.
« ارزیابی و تحلیل استراتژی های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی»؛ مجله تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان؛ سال اول؛ شماره سوم؛ پاییز و زمستان 1390.
«مطالعه تطبیقی گونه¬شناسی¬های فرهنگ سازمان: مطالعه موردی شرکت‌های پگاه فارس و شام شام »؛ مجله¬ی مدیریت دولتی دانشگاه تهران؛ دوره3، شماره6، بهار و تابستان1390.
«تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه¬ی مأموریت شرکت¬های برتر تولیدی و خدمات ایران»؛ مجله¬ی چشم¬انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره1، بهار1389.
«اولویت¬بندی محصولات شرکت چینی مقصود مشهد با استفاده از MADAMفازی»؛ مجله¬ی چشم¬انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره31؛ تابستان1388.
«ارائه شاخص‌هایی برای سنجش نوآوری در ایران با استفاده از آزمون فرض فازی» ؛ مجله توسعه کارآفرینی ؛شماره 4؛ 1388.‌
« رابطه هماهنگی بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمان بر مبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم مدیریت ایران (www.iams.ir)سال دوم ،شماره5،بهار1386.