دکتر اکبر افتخاری

دکتر اکبر افتخاری

مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.

ديگر دروس مدرس

درباره مدرس

مدیریت حرفه ای را هدف اصلی فعالیتهای شغلی می دانم، استراتژی و مالی در سطح سازمان مهمترین علائقم در علم مدیریت مالی است، معتقدم اداره سازمانها یکی از چالش برانگیز ترین فعالیتها و درعین حال عمیق ترین تجربه های زندگی بشری است، جائی که تغییرات محیطی را با همراه کردن منابع انسانی با سلائق ، عقاید و منافع مختلف باید مدیریت کرد.

ماموریت و بیوگرافی

دکتر اکبر افتخاری فارغ التحصیل رشته  مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.

عضو مجمع سازمان، منتخب شورای اسالمی شهر تهران

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه مهرالبرز تهران

عضو کمیته نظارت بر دفاتر خدمات گردشگری استان تهران

مدیر عامل شرکت داده پردازی خوارزمی

رئیس هیات امناء دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران