با تغیيرات روز افزون در فناوری های نوین و افزایش مهارت های فردی در سازمانها و جامعه، روش های آموزشی دستخوش تغیيرات گسترده ای شده است و بر این اساس مدل‌های متفاوتی از یادگیری را شاهد هستیم. یادگیری الکترونیکی شیوه جدیدی از آموزش هست که با گسترش فناوری و افزایش مهارت های جامعه از استقبال بیشتری برخوردار شده است، به طوری که دانشگاه ها و موسسات آموزشی حضوری نیز سعی در بهرمندی از این شیوه دارند تا حداقل بخشی از نیازهای خودشان را از این طریق مرتفع سازند.

مدل‌های یادگیری

با توجه به امکانات، تجهیزات و شرایط هر  سازمان مدل‌های آموزشی متفاوتی برای یادگیری و یاددهی در دنیا ارائه شده است که متناسب با شرایط خود می توانند از آنها استفاده کنند. بنابراین برای استقرار یادگیری الکترونیکی نیاز هست که شرایط دانشگاه و یا سازمان به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد تا نیازها به صورت کامل برطرف شوند.

مدل «یادگیری – یاددهی» مهرالبرز

موسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان اولین موسسه یادگیری الکترونیکی در ایران فعالیت خود را از سال 1381 شروع کرده است و در طی این سالها همواره رو به جلو حرکت کرده است و با بهرمندی از مدل بدرول خان، مدل جدیدی را برای کشور عزیزمان بومی سازی نموده و ارائه داده است که در ادامه به صورت شماتیک اين مدل آموزشی را ملاحظه خواهيد نمود.

مدل «یادگیری – یاددهی» مهرالبرز
اجزای اصلی سیستم یادگیری الکترونیکی(e-learning)
سه حوزه اصلی مدل یادگیری مهرالبرز (TOP)
مدیریت پروژه استقرار یادگیری الکترونیکی

موسسه آموزش عالی مهرالبرز در راستای ماموریت خود برای گسترش و بهرمندی یادگیری الکترونیکی  برای عموم جامعه، مدیریت استقرار یادگیری الکترونیکی  را جزء برنامه های خود قرار داده است تا تجربیات خود را به سازمان‌ها و دانشگاه ها ارائه دهد.